Gratis Verzending boven de € 20,-
Voor 23:30 Besteld Volgende dag in Huis
Voor 12:00 besteld Zelfde dag in Huis
 • Inloggen/Registreren
 • 0

  Welkom Terug bij SMOKE4FUN , Ontdek al onze tpd 2024 toegestaande producten.

  0

  Welkom Terug bij SMOKE4FUN , Ontdek al onze tpd 2024 toegestaande producten.

  Privacy Policy

  Smoke4Fun BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Smoke4Fun BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  -       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  -       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  -       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  -       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  -       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  -       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Smoke4Fun BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Smoke4Fun BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  -       Administratieve doeleinden;
  -       Communicatie over de bestelling;
  -       Het uitvoeren en uitleveren van de bestelling.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  -       Verwerken inkooporders;
  -       Verwerken klantbestellingen.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Smoke4Fun BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  -       Voornaam;
  -       Tussenvoegsel;
  -       Achternaam;
  -       Bedrijfsnaam;
  -       Straatnaam + huisnummer;
  -       Postcode;
  -       Woonplaats;
  -       Provincie;
  -       Land;
  -       (Zakelijk) Telefoonnummer;
  -       (Zakelijk) E-mailadres;

  Uw persoonsgegevens worden door Smoke4Fun BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  -       Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

  Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Smoke4Fun BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  -        Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten. 

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  -       Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Smoke4Fun BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  -       Voornaam;
  -       Tussenvoegsel;
  -       Achternaam;
  -       Bedrijfsnaam;
  -       Telefoonnummer;
  -       E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door Smoke4Fun BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  -       Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

  Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

  Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Smoke4Fun BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  -       Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  -       De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Smoke4Fun BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  -       Voornaam;
  -       Tussenvoegsel;
  -       Achternaam;
  -       Telefoonnummer;
  -       E-mailadres;
  -       Geboortedatum;
  -       Salarisgegevens;
  -       Kopie ID;
  -       BSN-nummer;
  -       Bankgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden door Smoke4Fun BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  -       Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  -       Het verzorgen van de internetomgeving van het Odoo systeem;
  -       Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  -       Het verzorgen van het emailverkeer.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) daar de producten die door ons verkocht worden niet geschikt zijn voor personen jonger dan 18 jaar.

  Bewaartermijn

  Smoke4Fun BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  -       Alle personen die namens Smoke4Fun BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  -       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  -       We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  -       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  -       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  -       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens 

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen  

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!  

  Contactgegevens

  S4F - THE Dutch e-liquid distributor (Smoke4Fun BV)
  Postbus 411
  1270AK Huizen

  Email: [email protected]  

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking